Behandling av personuppgifter

Integritetspolicy
AFU respekterar din personliga integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. I denna integritetspolicy (”Policy”) beskrivs vilka typer av personuppgifter som behandlas och för vilka ändamål. Vi förklarar också vilka som är mottagare av
personuppgifter, hur länge personuppgifterna lagras samt hur du kan komma i kontakt med
oss och utöva dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (EU/2016/679) (”GDPR”).

Policyn gäller inte för sådana personuppgifter som vi behandlar om dig som är deltagare i vår
verksamhet. För de personuppgifterna gäller en separat policy som finns tillgänglig för dig i
vår verksamhet.

Personuppgiftsansvarig
AFU Sequitur AB, 556736-1075, (i denna Policy benämnt som ”Vi”, ”Oss” eller ”AFU”) är
personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna Policy.

Vilka personuppgifter behandlar vi och för vilka ändamål?

Egen kontakt
Du har möjlighet att kontakta oss för frågor eller anmäla intresse för plats hos oss. Kontakten
sker över e-post och du kan då välja vilja uppgifter du vill ange utöver namn och e-
postadress. Vi behandlar din e-postadress och personuppgifter du anger i ditt e-
postmeddelande i syfte att besvara ditt e-postmeddelande och hantera din förfrågan. Den
lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse att
kunna hantera inkommande e-post.

Om du kontaktar oss via telefon
Vi spelar inte in telefonsamtal. Om du kontaktar oss via telefon tar vi vid behov temporära
minnesanteckningar för att kunna hjälpa dig med ditt ärende. Dessa förstör vi på ett säkert
sätt när vi hanterat din förfrågan. Vår behandling av personuppgifter du anger under
telefonsamtalet baserar vi på vårt berättigade intresse att kunna hantera inkommande
samtal.

Affärskontakter
AFU kan komma att behandla uppgifter från företag eller organisationer som vi har affärsmässig kontakt med. Dessa kan vara kontaktpersoner, leverantörer, samarbetspartner eller uppdragsgivare. Typ av personuppgifter som vi kommer att behandla kan vara
kontaktuppgifter och organisatoriska uppgifter.

Hur länge sparas mina personuppgifter?
Vi gallrar e-post regelbundet. Om ditt ärende är avslutat vid tidpunkten för gallring kommer
ditt e-postmeddelande att raderas. Om ditt ärende fortfarande pågår vid gallring kommer
meddelandet att raderas vid första gallringstillfälle som infaller efter ärendets avslutande.

Mottagare av personuppgifter
Vi använder oss av leverantörer för att kunna bedriva vår verksamhet. Vi använder oss bland
annat av leverantörer för vår hemsida och e-post. Dessa leverantörer kommer att behandla
dina personuppgifter å våra vägnar i enlighet med våra instruktioner och är därmed våra personuppgiftsbiträden. Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga våra
personuppgiftsbiträden för att säkerställa din integritet.

Var lagras personuppgifterna?
Vi lagrar och behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Dina rättigheter
Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och
nödvändiga i relation till det legitima ändamål för vilket de behandlas, och du har rätt att
kontrollera att så sker. För att utöva de rättigheter som beskrivs nedan, vänligen kontakta
oss (se kontaktuppgifter nedan).

Registerutdrag
Du har rätt att begära information om, och i så fall vilka personuppgifter om dig vi behandlar,
samt motta information om behandlingen. Du har rätt att en gång per år få information om
vilka personuppgifter om dig som behandlas av oss.

Inge klagomål
Om du har frågor eller synpunkter rörande vår behandling av personuppgifter, välkomnar vi
dig att i första hand ta kontakt med oss (se kontaktuppgifter nedan). Du har dock rätt att inge
ett klagomål till en tillsynsmyndighet. För att göra detta behöver du vända dig direkt till
tillsynsmyndigheten. I Sverige är tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Dataportabilitet
Du har rätt att få ut personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett
strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa
uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi hindrar detta, om (a) behandlingen
grundar sig på samtycke eller på ett avtal och (b) behandlingen sker automatiserat.

Rättelse
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig
rättade. Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Begränsning
Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om exempelvis behandlingen är olaglig och
du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras
användande.

Rätt att invända
Du har rätt att, av skäl som hänför sig till din specifika situation, när som helst göra
invändningar mot behandling av personuppgifter vars rättsliga grund är att behandlingen är
nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning,
eller att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller en tredje parts berättigade
intressen. Vi får då inte längre behandla dina personuppgifter om vi inte kan påvisa
tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter
och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga
anspråk.

Hur vi skyddar dina personuppgifter
Vi tar IT-säkerhet på största allvar och har vinnlagt oss om att implementera sådana
organisatoriska och teknologiska säkerhetsåtgärder som vi bedömer är lämpliga med hänsyn
tagen till den tekniska utvecklingen i stort och de personuppgifter som vi behandlar.
Vi uppmärksammar dig på att e-post ofta inte är ett säkert sätt att kommunicera på. Du bör
därför undvika att sända personuppgifter av känsligare natur via e-post.

Dataskyddsombud

Har du frågor om personuppgiftsbehandling eller vill du komma i kontakt med oss?

Skriv till:

Dataskydd
AFU Sequitur AB
SORTERARGATAN 23
162 50 Vällingby

Eller sänd e-post till:
info@arenaforutveckling.se

Denna integritetspolicy uppdaterades den 23 januari 2023.